Política de Privadesa

Política de Privadesa

La present política de privacitat resulta d’aplicació al tractament de dades personals dels usuaris que naveguen en el lloc web www.slamsportsclub.com (el “Lloc Web”). Des d’aquest Lloc Web del centre esportiu Slam Sports Club, podràs reservar pistes de pàdel i rebre informació sobre esdeveniments, activitats, tornejos i competicions que s’organitzin a Slam Sports Club.

 1. responsable del tractament i delegat de protecció de dades

AEA NIEVES SPORTS, S.L. (“Slam Sports Club”) amb domicili social a Carrer Lleida, núm. 2, Collbató, CP 08293, Barcelona, Espanya, és responsable del tractament de les dades personals dels usuaris que es recullin o generin a conseqüència de la navegació i ús del Lloc Web.

Pot contactar amb Slam Sports Club a través de qualsevol dels següents mitjans de contacte:

 • Domicili: Carrer Lleida, núm. 2, Collbató, CP 08293, Barcelona, Espanya.
 • Telèfon: [•]
 1. Finalitats i bases legítimes del tractament

Les dades personals dels usuaris es tractaran de conformitat amb el que es disposa a la normativa aplicable en matèria de protecció de dades personals, inclòs el Reglament (UE) 2016/679 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (“Reglament General de Protecció de Dades”) i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

Abans de proporcionar qualsevol dada personal, l’usuari ha d’haver llegit detingudament i haver comprès aquesta Política de Privacitat. En acceptar aquesta Política de Privacitat garanteix que les dades personals proporcionades a Slam Sports Club són exactes, veraces i que estan actualitzades.

Les dades personals dels usuaris recaptades a través del Lloc Web, en el moment de la reserva de pistes i per a l’enviament d’informació sobre esdeveniments, activitats, tornejos i competicions es tractaran per a les següents finalitats i bases jurídiques:

Finalitat

Categories de dades personals

Base jurídica

 1. Gestió i control de la reserva de pistes

Gestió i control de la reserva de pistes sol·licitada pels usuaris.

Dades identificatives i de contacte: nom i cognoms, adreça de correu electrònic i número de telèfon dels usuaris.

Dades relatives a la inscripció a Slam Sports Club.

Article 6.1.b) del Reglament General de Protecció de Dades.

Gestió, control i execució de la relació jurídica entre l’usuari i Slam Sports Club.

 1. Seguretat i funcionament del Lloc Web

Realització d’estadístiques sobre l’ús i funcionament del Lloc Web per a millorar la qualitat del Lloc Web i els serveis.

Dades de navegació i adreça d’IP.

Article 6.1.f) del Reglament General de Protecció de Dades.

Interès legítim de Slam Sports Club consistent a analitzar l’ús i funcionament del Lloc Web per a millorar-lo.

Garantir la seguretat informàtica del Lloc Web, desenvolupar, preparar, realitzar proves amb la finalitat principal de millorar i identificar errors i anomalies.

Dades de navegació i adreça d’IP.

Article 6.1.f) del Reglament general de Protecció de Dades.

Interès legítim de Slam Sports Club consistent a garantir la seguretat del Lloc Web, millorar i identificar errors i anomalies.

 1. Enviament de comunicacions comercials

Enviament de comunicacions comercials amb informació relativa a esdeveniments, activitats, tornejos i competicions que s’organitzen a Slam Sports Club.

Dades identificatives i de contacte: nom i cognoms, adreça de correu electrònic i número de telèfon dels usuaris.

Article 6.1.f) del Reglament General de Protecció de Dades.

Interès legítim de Slam Sports Club consistent en realitzar comunicacions comercials sobre productes o serveis similars.

Els usuaris podran exercir el seu dret d’oposició, en els termes establerts en l’apartat 7. Drets dels usuaris en matèria de protecció de dades.

Article 6.1.a) del Reglament General de Protecció de Dades.

Consentiment de l’usuari per a l’enviament de comunicacions comercials.

Enviament de comunicacions comercials per part d’altres empreses del Grup Nieves (per obtenir el llistat complet d’empreses del Grup Nieves, veure l’apartat 3).

Dades identificatives i de contacte: nom i cognoms, adreça de correu electrònic i número de telèfon dels usuaris.

Article 6.1.a) del Reglament General de Protecció de Dades.

Consentiment de l’usuari per a l’enviament de comunicacions comercials del Grup Nieves.

 1. Obligacions legals

Compliment d’obligacions legals de Slam Sports Club.

Dades identificatives i de contacte: nom i cognoms, adreça de correu electrònic, número de telèfon i qualsevol altra dada personal dels usuaris que requereixin les autoritats públiques competents en el marc de les seves potestats.

Article 6.1.c) del Reglament General de Protecció de Dades.

Compliment d’obligacions legals de Slam Sports Club.

 1. Fotografies i vídeos

La publicació de fotografies i vídeos en el Lloc Web amb finalitats promocionals i publicitàries.

Fotografies i vídeos de l’usuari.

Article 6.1.a) del Reglament General de Protecció de Dades.

Consentiment de l’usuari per a la captació i posterior publicació de fotografies i vídeos de la seva persona.

En cas que l’usuari ho hagués consentit mitjançant formularis específics, cap la possibilitat que es tractin dades personals addicionals. La informació de privacitat relativa al tractament de les dades personals recollides en els formularis específics es facilitarà en el moment en que es complimentin tals formularis.

 1. CESSIONS I TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES

Informem a l’usuari que el Lloc Web pot contenir fotografies i vídeos que hagin sigut presos a les instal·lacions i esdeveniments de Slam Sports Club. En cas que l’usuari hagués consentit prèviament que la seva imatge i veu poguessin ser captats per Slam Sports Club amb finalitats publicitàries, és possible que les imatges i vídeos de l’usuari es trobin publicats en el Lloc Web i que, per tant, puguin ser visibles per a la resta d’usuaris del Lloc Web.

Slam Sports Club cedirà les dades dels usuaris a tercers quan sigui necessari per a la gestió i control del Lloc Web i a autoritats i organismes competents, jutjats, tribunals o qualssevol altres tercers legitimats conforme a la normativa aplicable en aquells casos en els quals sigui requerit per aquestes autoritats. Slam Sports Club no realitzarà tractaments de dades personals fora de l’Espai Econòmic Europeu.

Slam Sports Club, quan així ho hagi consentit l’usuari, podrà cedir les seves dades a les empreses del Grup Nieves: Petronieves, S.L., Carburants Axoil, S.L.; Petronieves Energía 1, S.L.; Instal·lacions, legalitzacions i projectes, S.L., Pedrosa Centre Serveis, S.L.

Tanmateix, les dades dels usuaris podran ser tractades per encarregats del tractament sempre i quan resulti necessari per tal de donar compliment a la relació contractual i a la prestació del servei.

 1. conservació de les dades personals

Les dades personals dels usuaris seran conservades durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual van ser recaptades i, en qualsevol cas, mentre existeixi una relació contractual per un termini de 6 anys després de la seva baixa com a soci o la terminació de la seva relació contractual. Les dades personals podran ser degudament bloquejades durant el període de temps necessari per a atendre qualsevol classe de responsabilitat legal o contractual (p. ex., fins a la prescripció de la responsabilitat que pogués derivar-se de la normativa en matèria de protecció de dades).

 1. dades de tercers

Si un usuari proporciona dades personals de tercers a Slam Sports Club, l’usuari manifesta expressament que les dades personals són introduïdes amb l’exprés consentiment del seu titular i havent-lo informat prèviament del tractament de les seves dades personals.

 1. utilització de cookies i altres tecnologies similars

Slam Sports Club utilitza cookies quan un usuari navega pel Lloc Web. A través d’aquestes cookies, podrà recopilar-se informació per a generar perfils sobre els usuaris i el seu ús de la plataforma. Pot trobar més informació sobre l’ús de cookies en la nostra política de cookies.

 1. drets dels usuaris en MATÈRIA de protecció de dades

Els usuaris poden exercir qualsevol dels drets el hi concedeix la normativa de protecció de dades, que consisteixen en:

 • dret a accedir i obtenir còpia de les seves dades personals (dret d’accés),
 • dret a rectificar qualsevol dada que no sigui correcte (dret de rectificació),
 • dret a suprimir les seves dades personals quan la llei ho permeti (dret de supressió),
 • dret a oposar-se al tractament de les dades (dret d’oposició),
 • dret a limitar el tractament de les dades personals (dret de limitació),
 • dret a rebre certes dades personals en format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica (dret a la portabilitat),
 • dret a retirar el consentiment prèviament donat (dret a retirar el consentiment), i
 • dret a oposar-se a les decisions individuals automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils.

Per tal de poder exercir aquests drets, els usuaris poden enviar un escrit de sol·licitud a través d’un correu electrònic a l’adreça de correu electrònic comunicacion@slamsportsclub.com, adjuntant una còpia del seu document d’identitat o qualsevol altre document oficial que l’identifiqui i indicant quin dret desitja exercir.

Els usuaris també tenen dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es) per a reclamar l’exercici dels seus drets o qualsevol altra qüestió relacionada amb la protecció de les seves dades personals.

 1. seguretat

El Lloc Web utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades en la indústria, com ara firewalls, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, a fi d’evitar l’accés no autoritzat a les dades personals.

Tant Slam Sports Club com els qui intervinguin en qualsevol fase del tractament de les dades personals, així com les entitats a les quals tals dades els hagin estat comunicades —a l’empara de l’autorització conferida per l’usuari, o d’altres legitimacions legals— es comprometen expressament a adoptar els nivells de protecció i les mesures necessàries d’índole tècnica i organitzativa que garanteixin la seguretat de les dades i evitin la seva alteració, mal ús, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzats, tant en l’àmbit extern com en el marc de la mateixa estructura i personal dependent. Tanmateix, es garanteix el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes, equips, locals i centres que compleixen els requisits i condicions d’integritat i seguretat establerts en la normativa vigent.

 1. Actualitzacions de la política de privacitat

Slam Sports Club es reserva el dret de modificar en qualsevol moment la política de privacitat, advertint‑ho oportunament quan escaigui.

Darrera revisió: Noviembre 2022

© Barcelona, AEA NIEVES SPORTS, S.L. 2022. Prohibida la seva reproducció total o parcial. Reservats tots els drets.