Avís Legal

Avís Legal

 1. INTRODUCCIÓ i informació sobre el lloc web

Les presents condicions legals (les “Condicions Legals”) estableixen els advertiments, termes i condicions aplicables a l'ús dels mitjans tècnics que AEA NIEVES SPORTS, S.L. (“Slam Sports Club”) posa a la disposició dels usuaris en el lloc web www.slamsportsclub.com (el “Lloc Web”).

AEA NIEVES SPORTS, S.L. és una societat de responsabilitat limitada i nacionalitat espanyola, que disposa de C.I.F. ESB61822763 i està inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, al tom 48488, foli 101, fulla B-585670.

Les dades de contacte de Slam Sports Club són les següents:

 • Domicili: Carrer Lleida, núm. 2, Collbató, CP 08293, Barcelona, Espanya.
 • Telèfon: [•]
 • Direcció de correu electrònic: comunicacion@slamsportsclub.com.

L'accés o la utilització del Lloc Web comporta automàticament l'acceptació plena i sense reserva per part de l'usuari de les presents Condicions Legals en la versió publicada per Slam Sports Club a cada moment. Per això, abans d'utilitzar els serveis que s'ofereixen en el Lloc Web vostè ha de llegir atentament les Condicions Legals.

Les modificacions de les presents Condicions Legals no tindran efectes retroactius.

 1. El LLOC web de slam sports club
  1. Serveis oferts

El Lloc Web és una plataforma gratuïta en la qual els usuaris poden reservar pistes en el centre esportiu de Slam Sports Club, així com rebre informació sobre esdeveniments, activitats, tornejos i competicions que s'organitzin al club o organitzi Slam Sports Club.

Alguns serveis (e.g. reserva de pistes, per exemple) es regeixen per les seves pròpies condicions particulars que estan degudament indicades de manera visible en l'apartat corresponent del Lloc Web. Asseguri's de llegir-les i comprendre-les abans de sol·licitar qualsevol dels serveis.

Així mateix, Slam Sports Club es reserva el dret de modificar en qualsevol moment l'organització i disseny del Lloc Web, dels serveis oferts i els Continguts.

  1. Accés i ús pels usuaris

L'usuari, en accedir i usar el Lloc Web, es compromet a:

 1. facilitar, en cas que sigui necessari emplenar un formulari, informació veraç i actualitzada. L'usuari és l'únic responsable de les manifestacions falses i inexactes i dels perjudicis que, com a conseqüència, pugui causar a Slam Sports Club o a tercers;
 2. no facilitar a Slam Sports Club ni introduir en cap formulari les dades personals de tercers, tret que tingués el consentiment explícit dels tercers per a això;
 3. utilitzar el Lloc Web sense contravenir les Condicions legals, la legislació vigent, la bona fe, els usos generalment acceptats i l'ordre públic; i
 4. no utilitzar el Lloc Web amb finalitats il·lícites o amb finalitats que puguin causar mal a Slam Sports Club o a un tercer, ni tampoc de manera que puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament del Lloc Web.

Així mateix, respecte de les informacions, gràfics, imatges, dissenys i qualssevol altres materials que es trobin en el Lloc Web (els “Continguts”), queda prohibida:

 1. la reproducció, còpia, distribució, difusió, comunicació pública, transformació o modificació, excepte autorització per escrit de Slam Sports Club o del seu titular legítim;
 2. la vulneració dels drets de Slam Sports Club i de tercers;
 3. la utilització amb finalitats comercials o publicitaris; i
 4. qualsevol intent d'obtenir els Continguts d'una forma diferent a la que el Lloc Web permet i, en el seu cas, sense ocasionar perjudicis a Slam Sports Club o el Lloc Web.
  1. Possibilitat de denegació dels serveis

Slam Sports Club podrà denegar els serveis, inclosa la reserva de pistes, en els termes legalment permesos i de conformitat amb raons objectives i no discriminatòries (incloent, sense caràcter limitatiu, en els supòsits en què existeixin indicis de frau o falsedat en les dades, indisponiblitat temporal del servidor, etc.).

Tanmateix, l'accés i l'ús del Lloc Web per part de menors de 14 anys queda prohibit en atenció als Serveis i Continguts que allí s'hi allotgen.

 1. RESPONSABILITAT DE L'USUARI

L'accés i l'ús que l'usuari faci del Lloc Web seran sota la seva exclusiva i sencera responsabilitat, quedant Slam Sports Club expressament exonerat dels danys i perjudicis que es poguessin causar a l'usuari o a tercers per l'ús contrari a la Relació Contractual i a la llei aplicable. L'incompliment de la Relació Contractual i de la llei aplicable podrà comportar que Slam Sports Club denegui l'accés i ús de l'usuari als serveis i Continguts sense previ avís.

 1. eXCLUSIÓ DE GARANTies i RESPONSABILItat DE SLAM SPORTS CLUB

Slam Sports Club proporciona accés al Lloc Web, els serveis i els Continguts amb un nivell de competència i diligència raonable. Slam Sports Club no assumeix obligació contractual alguna diferent a les que es deriven de les Condicions Legals. Slam Sports Club no ofereix garanties ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis que poguessin derivar-se de:

 1. la falta de disponibilitat, manteniment i funcionament correcte continu i ininterromput del Lloc Web, els seus serveis i/o Continguts. A tals efectes, l'usuari reconeix que Internet és un mitjà subjecte a disfuncions i interrupcions del servei;
 2. la falta de compatibilitat del Lloc Web amb els dispositius de l'usuari, incloent-hi ordenadors, navegadors, dispositius mòbils, tauletes, etc.;
 3. la falta d'utilitat, adequació o validesa per a satisfer les necessitats, activitats, resultats concrets o expectatives dels usuaris;
 4. la veracitat, exactitud i vigència de les dades dels usuaris;
 5. l'existència de programes maliciosos o lesius en els Continguts i/o serveis del Lloc Web que puguin alterar el programari i maquinari de l'usuari;
 6. la infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial, els drets d'imatge i de protecció de dades o qualsevol altre dret d'un tercer a conseqüència de la utilització dels Continguts per l'usuari; i
 7. les discrepàncies que, amb caràcter transitori, puguin sorgir entre la Relació Contractual electrònica i la versió en paper que l'usuari pugui imprimir.
 1. Propietat intel·lectual i industrial

Els drets de propietat intel·lectual i industrial o de qualsevol altre tipus existents o que poguessin existir sobre el Lloc Web i els Continguts que apareixen en el Lloc Web són propietat exclusiva de Slam Sports Club. L'accés i ús del Lloc Web i l'acceptació de les Condicions Legals no concedeixen ni atribueixen cap dret als usuaris sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial de Slam Sports Club. Especialment, queda prohibida qualsevol forma de distribució, reproducció, comunicació pública, transformació o qualsevol altre acte sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial de Slam Sports Club, tret que l'usuari tingui l'autorització prèvia i expressa de Slam Sports Club.

Així mateix, les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen en el Lloc Web (les “Marques”) són propietat exclusiva de Slam Sports Club. Els usuaris no poden utilitzar les Marques sense l'autorització prèvia i expressa de Slam Sports Club.

Qualsevol cita o referència a drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers implica el reconeixement de Slam Sports Club a favor dels seus titulars.

 1. POSSIBLES ACTUACIONS De SLAM SPORTS CLUB EN CAS D'INCOMPLIMENT DE LA RELACIÓ CONTRACTUAL PER part de L'USUARI

Malgrat que Slam Sports Club no té l'obligació de supervisar l'actuació dels usuaris en el Lloc Web, en cas d'incompliment dels usuaris de la Relació Contractual, de l'ordenament o de la vulneració dels drets de tercers, inclosos els de propietat intel·lectual i industrial, els drets d'imatge i els drets de protecció de dades, Slam Sports Club podrà:

 1. retirar, cancel·lar i/o denunciar davant les autoritats competents qualssevol actuació dels usuaris;
 2. denegar l'accés i ús de l'usuari al Lloc Web. En tal cas, Slam Sports Club comunicarà a l'usuari la denegació de l'accés o de l'ús;
 3. adoptar, a la seva sola discreció i criteri, les mesures que consideri oportunes per al millor funcionament del Lloc Web i de Slam Sports Club, incloent-hi les restriccions d'accés o ús del Lloc web i, en casos de màxima gravetat, restringir l'accés al centre esportiu Slam Sports Club; i
 4. reclamar a l'usuari les quantitats corresponents pels danys i perjudicis ocasionats a conseqüència dels incompliments anteriors.
 1. Política de privacitat i política de cookies

Les dades personals dels usuaris seran tractats per Slam Sports Club en qualitat de responsable del tractament de conformitat amb la seva Política de Privacitat i la seva Política de Cookies.

 1. Legislació aplicable i jurisdicció

Les Condicions Legals es regiran per la llei comuna espanyola, amb exclusió a qualssevol normes sobre conflicte de lleis. Els usuaris i Slam Sports Club se sotmeten, amb renúncia a qualsevol altre fur que pugui correspondre'ls, als Jutges i Tribunals de la ciutat de Barcelona, Espanya en relació amb qualsevol disputa sobre la validesa, eficàcia, compliment, interpretació, execució o qualsevol altra qüestió relativa a la Relació Contractual.

En el cas que els usuaris siguin consumidors, seran competents els tribunals del seu domicili en aplicació de la normativa vigent.

En cas de discrepàncies entre les versions de les Condicions Legals en els diferents idiomes en els quals es troben aquests documents, prevaldrà la seva versió en espanyol, sempre que sigui legalment possible. Així mateix, la declaració de nul·litat o invalidesa de qualsevol clàusula no afectarà la validesa i eficàcia de les altres clàusules, que s'interpretaran i aplicaran en el sentit lícit més pròxim al que es derivés de l'aplicació de la clàusula nul·la.

Darrera revisió: Noviembre 2022

© Barcelona, AEA NIEVES SPORTS, S.L. 2022. Prohibida la seva reproducció total o parcial. Reservats tots els drets.